Home ] IOTKA Bios ] Photo Album ] IOTKA Favorites ] Upcoming Events ] History ] Kata ] Kumite ] [ Kobudo ] Basics ] IOTKA Tributes ] Contact Us ] About Us ] Membership ] News/Updates ] Isshinryu Code ] Organization ] IOTKA Guest Book ]

 


Bo:

Tomumine No Kun

Urashi No Kun

Shishi No Kun Dai


Sai:

Kusanku-No-Sai

Chantan-Yara-No-Sai


Tuifa:

Hama-Higa-No-Tuifa